People: Fashion show

Fashion show
Fashion show, Indianapolis

Fashion show